Handlujesz używanymi samochodami? Wprowadzasz od 1 do 1000 aut rocznie? Nowe prawo obowiązuje teraz Ciebie!

Masz pytania?
Zadzwoń tel: 668 403 852
napisz: SIEC-MOTOCENTRUM@WP.PL

Mamy rozwiązanie tego dużego problemu przy minimalnych kosztach !! 1 pln za sprowadzony pojazd

Sieci Zbierania Pojazdów
Od 1 stycznia 2016 zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2015r. o Recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji  wszyscy przedsiębiorcy tj. wprowadzający pojazdy (import) z zagranicy zobowiązani są do zapewnienia tzw. Sieci Zbierania Pojazdów. Natomiast zostaje zniesiona dotychczasowa  opłata recyklingowa ( 500zł od każdego sprowadzonego pojazdu ).

Sieć Zbierania Pojazdów jest to sieć obejmująca co najmniej trzy stacje demontażu lub dwa punkty zbierania pojazdów, oraz co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

Brak takiej sieci dla Wprowadzającego oznaczać będzie karę do 20 000 zł oraz dodatkową karę naliczaną proporcjonalnie do ilości wprowadzonych pojazdów zgodnie ze wzorem.

Kary, mandaty do 20 000 zł!

Opłata recyklingowa została zastąpiona obowiązkiem zapewnienia Sieci Zbierania Pojazdów dla wprowadzających poniżej 1000 aut rocznie. Niewypełnienie tego ustawowego obowiązku będzie wiązać się z nałożeniem opłaty w wysokości do 20.000 PLN oraz dodatkowo 20zł od każdego wprowadzonego pojazdu.

Nałożony przez nową Ustawę obowiązek ma charakter faktyczny i jego dopełnienie będzie realnie egzekwowane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Nasza oferta wychodzi temu naprzeciw. Za naszym pośrednictwem możecie Państwo w prosty sposób sprostać tej nowej sytuacji, dopełnić obowiązku i zagwarantować sobie w tym zakresie pełen komfort, spokój, swobodę i możliwość dalszego prowadzenia Państwa działalności w zgodzie ze zmienionym niedawno Prawem.

W opinii Ministerstwa

W dniu 22 grudnia 2015 r. na stronach Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod adresem widocznym powyżej opublikowane zostało stanowisko Ministerstwa Środowiska znak: DP-II.024.11.2015.GW w sprawie szczegółowych warunków finansowania przez wprowadzających pojazdy kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji. W opinii Ministerstwa, w umowie o zapewnienie sieci zbierania pojazdów powinny znaleźć się postanowienia dotyczące finansowania przez wprowadzającego pojazdy kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, tj. konkretne
kwoty, jakie płaci wprowadzający z tytułu tych kosztów.

W związku z tym, że firma JKRECYCLING  takich kosztów dotychczas nie ponosiła, zaproponowana stawka jest stawką symboliczną 1 zł netto od każdego wprowadzonego auta. Rozliczenia następować będą raz w roku po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

Do dwóch podpisanych umów należy dołączyć kopertę wraz ze znaczkiem pocztowym, w której odesłany zostanie do Państwa jeden egzemplarz umowy podpisanej przez naszą firmę.

ADRES DO WYSYŁKI:
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW
MOTO-CENTRUM
87-731 WAGANIEC
STARY ZBRACHLIN 16

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W GIOŚ

Jednocześnie przypominamy, że każdy wprowadzający pojazdy (w rozumieniu art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) obowiązany jest złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54 zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie sprowadzania pojazdów – najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie musi zawierać:
nazwę, siedzibę i adres wprowadzającego,
datę podjęcia działalności w zakresie sprowadzania pojazdów,
określenie rodzaju działalności (importer,wewnątrzwspólnotowy nabywca),
adresy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów, z którymi wprowadzający podpisał umowę/umowy.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy o zapewnieniu sieci.

Wprowadzający, którzy są już zarejestrowani w GIOŚ, powinni zaktualizować swoje zgłoszenie, podając w/w dane i dołączyć do aktualizacji zgłoszenia kopię umowy o zapewnieniu sieci.

Wzór umowy do pobrania poniżej